Metodika participace

Info o souboru

Metodika participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy se zaměřuje na zvyšování účinnosti a míry participace zástupců NNO na centrální úrovni, tj. ministerstev a ústředních správních úřadů. Vychází ze strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030 a akčního plánu pro otevřené vládnutí na období 2020 až 2022. Metodika poskytuje doporučení pro vytváření a fungování poradních orgánů a účast NNO při tvorbě důležitých dokumentů. Zaměřuje se na principy transparentnosti a partnerství a zdůrazňuje roli střech a sítí NNO jako důležitých partnerů státní správy. Metodika je určena úředníkům ministerstev a ústředních správních úřadů, a také představením a vedoucím zaměstnancům, s cílem podporovat efektivní participaci zástupců NNO a vytvářet vzájemně prospěšnou spolupráci.