Analýza spolupráce státní správy se střešními organizacemi a sítěmi nestátních neziskových organizací

Info o souboru

Analýza, jejímiž autory jsou doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, PhD.(Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova) a Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita) zkoumá spolupráci státní správy s střechami a sítěmi nestátních neziskových organizací (NNO) s cílem popsat stávající vztahy a kritéria této spolupráce. Zpracování zadal Úřad vlády ČR s cílem posoudit současnou spolupráci, identifikovat kritéria a navrhnout doporučení pro návazná opatření v oblasti partnerství mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem, zejména pod vedením sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Výzkumná zpráva prezentuje výsledky dotazníkového šetření u ústředních orgánů státní správy a střech a sítí NNO, prováděné od března do května 2022, a doplňuje je analýzou dokumentů poradních a pracovních orgánů vlády.